PolitikInledning


Bild: CC0 Public Domain, publicdomainpicutres.net.
Följande politiska plattform blev antagen vid förbundsårsmötet 16 mars 2013.

Inledning

Unga Européer tror på europasamarbetet och ser det som en möjlighet att skapa något unikt i världshistorien. Unga Européer tror på demokrati och öppenhet, Unga Européer tror på alla människors lika värde, och Unga Européer tror på att ett fördjupat samarbete inom Europa bara kan göra oss gott.

Unga Européer har identifierat EU som den väg vi bör gå för att uppnå ett mer enat och integrerat Europa, som vi en dag vill ska gå över till en federal stat, utan andra förebilder och helt unik i sig själv.

Vi menar att:
 1. Europa ska vara en demokratisk och enad kontinent, där öppenhet och demokratiskt ansvarsutkrävande skall vara ledorden från lokal till europeisk nivå.
 2. EU är idag den organisation som är närmast att uppfylla detta mål. Därför är det vår fulla tro att det är genom att vidareutveckla denna union som vi når detta mål för Europa.
 3. EU ska styras av federalistiska principer, som består av demokrati och subsidiaritetsprincipen.


Principer


Federalism och dess principer

De fyra friheterna är en grundbult i Europa-samarbetet och får aldrig under några som helst omständigheter avskaffas.

Att som medborgare inom EU kunna röra sig fritt över de inre gränserna, att kunna verka i vilket land man vill, är något som vi måste slå vakt om. Det finns aldrig ett skäl för ett EU-land att stänga de inre gränserna.

Vidare så är det mycket viktigt att det inte skapas flera samarbeten inom EU som exkluderar olika medlemsstater från olika frågor. EU ska vara transparent och lätt att förstå, och inte innehålla massa pakter inom unionen.

Vi menar att:
 1. Schengensamarbetet ska vara en integrerad del av den Europeiska Unionen och inga regler ska finnas för när man ska kunna gå ifrån principen om den fria rörligheten.
 2. Vi tar starkt avstånd från dagens utveckling där vi ser flera lager i EU, där några går före i ett fördjupat samarbete - ett så kallat "Core Europe". Vi skall gå vidare tillsammans, inte i olika pakter.
 3. Alla undantag, som skrivits in i anslutningsprotokollen eller som tilläggsprotokoll vid nya fördrag för medlemsländer bör avskaffas och inga nya bör inrättas.
 4. EU skall inte besluta om frågor som inte är gränsöverskridande.


Vägen dit


Vägen till en federation

Unga Européer har ett starkt intresse av att vår federation blir så demokratisk och effektiv som möjligt.
Detta inkluderar presidentval och ett parlament som är det högsta beslutande organet inom unionen.

Vi menar att:
 1. Den Europeiska Unionen har inget naturligt stopp för hur långt den kan växa. Dock skall alla stater som söker medlemskap uppfylla kraven på demokrati och mänskliga rättigheter.
 2. Europaparlamentets enda officiella säte bör vara Espace Léopold, i Bryssel.
 3. Det territorium som EU bestämmer skall vara unionens säte, bör bli federalt territorium där ingen enskild medlemsstat äger rätt till marken.
 4. De enskilda medlemsstaterna inom EU bör samlas och överlåta sitt försvar till EU som garant för unionens yttre försvar. Försvarsmakten bör vara en federalt styrd myndighet.
 5. EU som institution måste ha demokrati som ledord, och därför vara uppbyggt på demokratins grundprinciper. Därför bör federationen ha dessa inslag:
  1. Konstitutionen bör skrivas av ett folkvalt konvent som sedan lägger fram förslag till omröstning inför unionens medborgare.
  2. Kommissionen bör bli unionens regering och sammansättas enligt valresultat till Europaparlamentet.
  3. Kommissions storlek bör avgöras av andra faktorer än antalet medlemsstater.
  4. Europaparlamentet ska bli unionens högsta beslutande organ och väljas direkt av medborgarna i unionen.
  5. Europeiska rådet bör avskaffas i sin nuvarande form och istället bli en andra kammaren inom parlamentet och få namnet Senaten. Ledamöterna i senaten tillsätts av delstatsregeringarna.
  6. Delstaternas vetorätt ska närmast på upphöra och den vetorätt som finns kvar ska tillfalla delstatsparlamenten. Den vetorätten ska kraftigt begränsas till att enbart gälla hur stor unionens budget ska vara, samt förändringar i konstitutionen. Detta är delstatsparlamentens enda direkta inflytande på federal lagstiftning
 6. En konstitutionsdomstol bör inrättas som kan stoppa konstitutionsvidriga lagförslag.
 7. En delstat som inte följer de direktiv som Europaparlamentet ger kan tilldömas böter av EU-domstolen. Om delstaten bryter mot konstitutionen så kan Europaparlamentet och konstitutionsdomstolen gemensamt besluta om att frånta medlemsstaten möjligheten att rösta i senaten, dra in olika bidrag, samt i värsta fall utesluta medlemsstaten ur unionen.
 8. Varje medborgare inom federationen bör ha ett medborgarskap i dels in delstat den för närvarande lever i, samt ett tydligt medborgarskap i unionen.
 9. Unionen måste bilda tydliga departement som en kommissionär är chef över.
 10. Regelverket inom EU bör möjliggöra för paneuropeiska partier, och du skall kunna ställa upp i val över hela unionen.
 11. Valsystemet på federal nivå bör utformas så att en kandidat kan kandidera i varje valkrets som den önskar för sitt parti, om partiet godkänner det. Personen blir vald för den valkrets där personen får flest röster.
 12. Vid val till Europaparlamentet så är varje enskild delstat en egen valkrets.
 13. Alla delstater ska ha rätt att utforma valssystemet för ur sina representanter till de folkvalda federala institutioner ske utses
 14. Delstaterna får ha sina egna officiella språk.
 15. Om en medborgare inom unionen som hör hemma i någon annan delstat ställs inför rätta har den rätt att antigen få ha rättegången på något av sin delstats officiella språk, eller rätt att få tolk.
 16. Unga Européer tror att en nordisk federation kan vara ett bra försteg till en Europeisk federation.
 17. Europeiska Unionens framtida federala konstitution ska ha målet att vara lättförståelig och lättillgänglig för sina medborgare
 18. Unga Européer stödjer idéen om ett europeiskt ordenssystem med syfte att belöna betydande insatser för unionen.
 19. Euron är i dagens läge inte perfekt och Unga Européer ser att det behövs en gemensam finanspolitik i många övergripande frågor för att jämna ut skillnaderna mellan medlemsländerna.


Politik


Federal politik

Det är viktigt att EU får en viktig och tung röst i den internationella samarbeten som finns i världen och vi därigenom kan stå upp för våra gemensamma värderingar.

Vi menar att:
 1. Unga Européer stödjer systemet med så kallade Blue Cards, så människor med yrkeskunskaper som det är brist på inom unionen kan få arbetstillstånd. Dock bör unionens yttre gränskontroll avskaffas.
 2. Den europeiska jordbrukspolitikens (CAP) budgetpost bör kraftigt reformeras, där direktstödet till jordbruk avskaffas. Dock skall stöd till miljösatsningar få finnas kvar.
 3. I Förenta Nationerna bör EU ha ett permanent medlemskap i säkerhetsrådet och en plats generalförsamlingen. EU bör också ha ett gemensamt medlemskap/plats i alla relevanta organisationer och organ.
 4. Europol bör utvecklas till en fullt fungerande operativ europeisk polismyndighet med jurisdiktion över hela EU vid gränsöverskridande brottslighet. Detta bör också kombineras med gemensam lagstiftning och gemensam åklagarmyndighet för gränsöverskridande brottslighet
 5. Kommissionens medlemmar skall så länge varje delstat har en kommissionär, delta vid utfrågningar i sina respektive parlament. När så ej längre är fallet skall varje kommissionär tilldelas ett antal parlament som hen är skyldig att infinna sig hos för utfrågning.


Sverige


Sverige och EU

Det är viktigt att Sverige visar att vi är en del av den europeiska gemenskapen, och inte bara låtsas vara med och äter russinen ur kakan.

Vidare tror Unga Européer på Euron som valuta därför att valutan är ett stort steg i det fredsprojekt som EU är.

Vi menar att:
 1. Europadagen den 9 maj bör vara en allmän flaggdag (EU-flaggan) och allmän helgdag i Sverige.
 2. När svenska officiella institutioner har en svensk flagga ska också en EU-flagga finnas bredvid den.
 3. Sverige skall ansluta sig till Euron.