Behandling av personuppgifter

För Unga Européer (”UE” eller ”vi”) är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Denna information beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi behöver göra det.
Detta är grundläggande för vår hantering av personuppgifter:
 
 • Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver för att kunna bedriva föreningens verksamheter och tillhandahålla vissa tjänster.
 • Vi skyddar de personuppgifter som vi behöver samla in.
 • Vi tar bort de personuppgifter som vi inte längre behöver.
 • Vi informerar de personer som berörs, vilka uppgifter som samlas in samt när och hur det görs.
 • Vi respekterar din integritet och är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina uppgifter.

1 § Allmänt

Unga Européer samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid olika tillfällen, bland annat när du registrerar dig för medlemskap, kontaktar oss, fyller i ett formulär, deltar på ett evenemang vi organiserar eller besöker vår webbplats. Dessa personuppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla och administrera den relevanta uppgiften, utveckla och förbättra vår verksamhet samt för att informera om bland annat viktig information.

Unga Européer ansvarar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet EU:s dataskyddsförordning och övrig gällande lagstiftning. Detta innebär till exempel att du har rätt att få information om dina personuppgifter och hur de behandlas.

Vår hantering av personuppgifter utgör en integrerad del av vårt arbete. Eventuella ändringar i informationstexten publiceras på Unga Européers webbplats. Fortsatt medlemskap eller användning av våra tjänster, efter det att vi meddelat att informationstexten har ändrats, innebär att du godtar ändringarna.

2 § Personuppgifter som vi samlar in

2.A. När du kontaktar oss eller blir medlem

Personuppgifter inkluderar bland annat men inte alltid begränsat till: För- och efternamn, födelsedatum, adress, kön, telefonnummer och e-postadress.

Ändamålet med behandlingen är att vi samlar in de uppgifter behövs för att kunna bedriva föreningens verksamheter och tillhandahålla vissa tjänster, samt att informera om bland annat viktig information.

Rättsliga grunden för behandlingen är ”Avtal och samtycke”.

Lagringstiden är så länge kommunikationen är aktiv eller relevant, eller så länge medlemskapet är aktivt. Aktivt medlemskap definieras där årsavgiften är betald. Dina uppgifter tas automatiskt bort efter saknat aktivt medlemskap.

2.B. Enhetsinformation

Personuppgifter inkluderar bland annat men inte alltid begränsat till: Språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem). När du når Unga Européers datadriftsystem går det via Cloudflare Inc. Du faller därmed under deras Privacy Policy också.

Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Exemplel är s.k. ”DDoS-protection” för att skydda mot attacker.

Rättsliga grunden för behandlingen är ”Berättigat intresse”.

Lagringstiden är så länge det krävs för att uppfylla det tekniska ändamålet.

3 § Var vi sparar uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår medlemsdatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Uppgifter sparas även i vårat backup system där omedelbar uppdatering eller borttagning inte alltid är möjlig.

All datalagring sparas på servrar fysiskt belägna inom EU/EES och din persondata kommer inte att skickas till utanför EU/EES.

 • Vi sparar din information i vår databas och på säkerhetskopior.
 • Din information sparas alltid på servrar inom EU.

4 § Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dom i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Ett exempel är Cloudflare som kommer behandla din information under transport, och den transporten kan tillfälligt gå utanför EU, speciellt om du är fysiskt utomlands eller via VPN.

Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 • Din information försöks alltid att behandls inom EU när möjligt, annars på åtminstonde samma säkerhetsstandard.

5 § Vilka vi delar uppgifterna med

De uppgifter du lämnar till oss eller vi samlar in kan komma att lämnas ut till samarbetspartners. Huvudsakligen rör det sig om aktivitet inom moderorganisationen JEF Europe (Young European Federalists) eller andra JEF-organisationer, men även andra partners vid organisering av evenemang, ansökan om bidrag, eller andra ändamål i enlighet med förbundets stadgar.

För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt måste samarbetspartners som vi ska dela ut information till underteckna ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Anonymiserad statistik kan lämnas ut utan skriftligt.

Unga Européer kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till officiell tredje part, exempelvis till polis eller annan myndighet, om fråga är om utredning av brott eller om vi annars är skyldigt att lämna ut uppgifterna med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 • Vi kan komma att dela informationen med bland annat JEF, vår modernsorganisation.
 • Vi kommer även lämna ut uppgifter om t.ex. polisen begär det.

6 § Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran. Det är även möjligt att göra denna begäran via digital dokumentsignering med BankID. Brevet ska scannas in som PDF och skickas till admin@ungaeuropeer.se. Vänligen kontakta vid frågor.

 • Slutar du att vara medlem har du rätt att få din information borttagen.
 • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Då kommer vi ta bort dina uppgifter.
 • Du har rätt att bestrida användandet av uppgifterna.
 • Du har rätt att kunna ladda ner din data.
 • Vänligen kontakta oss om du vill veta mer.

7 § Klagomål och kontaktinformation

Har du andra frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du kontakta administrationen på admin@ungaeuropeer.se.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss så vi kan rätta till felaktigheten. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 • Tycker du att något av detta inte följer lagen kan du kontakta oss eller Datainspektionen.